Twoja reklama

w jednym miejscu

Poznaj szczegóły usług

Regulamin

Regulamin

 1. Firma WebNext Franciszek Bonkowski nie bierze odpowiedzialności za treści i grafikę zawarte na stronach, które zostały przez Nas wykonane.
 2. Nie kontrolujemy i nie przetwarzamy informacji, które dostarczane są przez Klienta (treści i grafika).
 3. Całą odpowiedzialność za treść i grafikę zawartą na stronie Klienta spoczywa na właścicielu strony.
 4. Nie przyjmujemy do realizacji stron o tematyce pornograficznej oraz nie zgodnej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 5. Firma WebNext Franciszek Bonkowski zajmuje się także aktualizowaniem wykonanych stron, czas aktualizacji jest to do 3 dni roboczych, cena aktualizacji jest wyznaczana indywidualnie, wiązana jest z ilością informacji, które mają ulec zmianie na stronie.
 6. W razie naruszenia praw autorskich związanych z treścią i grafiką strony prosimy o kontakt z właścicielem strony.
 7. Firma WebNext Franciszek Bonkowski nie bierze odpowiedzialności za oprogramowanie, które jest zainstalowane na komputerach klientów, którym świadczymy usługi komputerowe.
 8. Ceny usług jak też stron, portali oraz sklepów są wyznaczane indywidualnie do Klienta, uzależnione są od wielkości strony.
 9. Każda próba włamania się na serwery które obsługuje nasza firma bądź umieszczenie nieautoryzowanych (szkodliwych) plików przez osoby trzecie będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
 10. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
 11. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za treści i grafikę zawarte na stronach serwisu Klienta.
 12. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 13. Odpowiedzialność WebNext jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 14. Do umowy pomiędzy Klientem a WebNext zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 15. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a WebNext, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby WebNext.
 16. WebNext zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
 17. Firmy i osoby prywantne podejmujące współpracę z firmą WebNext akceptują regulamin i oświadczają że się z nim zapoznali.

 

Regulamin usług serwerowych

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w WebNext.
 2. Usługodawcą jest firma WebNext Franciszek Bonkowski z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Kujawskiej 6, zwana w dalszym ciągu regulaminu „WebNext”.
 3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający WebNext świadczenie usługi serwera.
 4. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi indywidualnie określoną do danego klienta.
 5. Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego m.in. w program obsługujący standard FTP, przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer 6.0 lub równorzędną) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express 6 lub równorzędny).
 6. Usługa dodatkowa to usługa udostępniona przez WebNext, przeznaczona do współpracy jedynie z usługą serwera Klienta dla której została zamówiona oraz stanowiąca integralną część usługi serwera.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a WebNext o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, nie dłużej jednak niż do wyczerpania limitu transferu, o którym mowa w punkcie 14 poniżej, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 8. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty, lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 9. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług WebNext.
 11. WebNext zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW WebNext.
 12. „Okres abonamentowy” to maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów usługi serwera określonych w specyfikacji usługi, a w szczególności limitu transferu, nie dłuższy jednak niż określony w cenniku usługi.
 13. „Limit transferu” to określony w specyfikacji usługi, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby Klienta.
 14. „Dostępność usługi” to widzialność usług serwera na pierwszym routerze poza siecią WebNext. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez WebNext oraz infrastruktury sieciowej WebNext. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.
 15. Serwerownie firmy WebNext Franciszek Bonkowski w całości usytuowane są w największych data center w Polce (Warszawa, Kraków, Wrocław) aby zapewnić naszym klientom jak najbardziej wysoki standard usług.

II. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
 3. W przypadku uzyskania przez WebNext informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, WebNext ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, WebNext ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
 5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.

III. Zamawianie usługi serwera

 1. WebNext zobowiązuje się do aktywowania usługi serwera w domenie podanej przez Klienta oraz wystawienia faktury tytułem utrzymania usługi.
 2. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę serwera w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie WebNext odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi serwera, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy, liczony od daty zamówienia usługi serwera, z zastrzeżeniem określonym w art. V ust. 3 Regulaminu.

IV. Przedłużanie okresu świadczenia usługi serwera

 1. Na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego WebNext poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres.
 2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez WebNext, na podstawie przesłanej faktury, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
 3. W przypadku przekroczenia limitu transferu, o którym mowa w art. I ust. 14, okres abonamentowy usługi zostaje skrócony do daty przekroczenia limitu transferu. Usługa serwera aktywowana jest na 14 dniowy okres próbny liczony od daty przekroczenia limitu transferu, a okres trwania umowy przedłużony zostaje o okres 14 dni od daty przekroczenia limitu transferu. Kolejny okres abonamentowy liczony jest od daty przekroczenia limitu transferu i WebNext wystawi fakturę proforma tytułem utrzymania usługi w tym okresie. Zastosowanie mają w szczególności art. IV ust. 3, 4, 5 Regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego usługi.
 5. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronach WWW WebNext i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich WebNext świadczy usługę.
 6. Po odnotowaniu wpłaty na koncie WebNext, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie WebNext.
 7. Brak wpłaty na koncie WebNext tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi serwera począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
 8. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego WebNext odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 9. Brak wpłaty na koncie WebNext tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z WebNext oraz usunięcie usługi serwera z usługami dodatkowymi zamówionymi do usługi serwera wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.

V. Płatności

 1. Opłata za usługę serwera ustalana jest według cennika przedstawionego przez firmę WebNext, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 2. Płatność za usługę serwera rozliczana jest w okresach abonamentowych.
 3. WebNext zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi serwera w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez WebNext rachunek bankowy Klienta lub gotówką. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez WebNext rachunek bankowy Klienta, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane przez Klienta.
 6. Firma WebNext zastrzega sobie prawo przeniesienia płatności z domeny i serwera na poczet innych nie uregulowanych płatności wobec firmy WebNext.
 7. W przypadku dokonywania płatności za usługi w WebNext koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (WebNext) pokrywa Zleceniodawca.
 8. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce lub gotówką.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania WebNext o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez WebNext usługi serwera.
 5. WebNext ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
  • Klient złamie postanowienia umowy,
  • Klient będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
  • Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność WebNext

 1. WebNext zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera w pełnym zakresie z należytą starannością. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. WebNext zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta pocztą e-mail.
 3. WebNext gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, WebNext, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. WebNext nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi.
 4. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
  • braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
  • klęsk żywiołowych,
  • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
  • wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
  • naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
 5. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
 6. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
 7. WebNext nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 8. Odpowiedzialność WebNext jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy pomiędzy Klientem a WebNext zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a WebNext, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby WebNext.
 3. WebNext zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2007.